Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Athletica Oy:n asiakas- ja markkinointitoimintaa. Selosteessa kerrotaan, miten Athletica Oy käsittelee nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassa.

Athletica Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Athletica Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Rekisterinpitäjä
Athletica Oy, y-tunnus 3106606-1, Ahjokatu 12, 40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö henkilötietorekisteriä koskevissa asioissa
Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa sähköpostilla info@athletica.fi .Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii tietosuojavastaava Henri Hänninen.

Rekisterin nimi
Athletica Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, organisaatio, asema organisaatiossa
 • Edellä mainittujen tietojen muutostiedot
 • Evästeiden avulla kerätty tieto rekisteröidyn käynneistä ja toimista Rekisterinpitäjän verkkosivustolla

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiedot rekisteröidyn uutiskirjetilauksista, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, yhteydenottopyynnöistä, tai tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Rekisteri voi myös sisältää palveluiden käytöstä johdettuja tietoja, kuten palvelun käytön tai käyttäjän kiinnostuksen kohteiden perusteella segmentointi tietynlaiseen käyttäjäryhmään.

Valmennussuhteessa olevalta asiakkaalta kerätään myös terveystiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käytetään Athletica Oy:n

 • Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen
 • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, personointiin ja kehittämiseen
 • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
 • Niin olemassa olevien kuin potentiaalistenkin asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen
 • Markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen tai sellaisen sopimuksen valmistelemiseksi tai täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Rekisterinpitäjä takaa, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassaolevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Tietolähteet
Tämän rekisterin henkilötiedot saadaan joko

 • suoraan rekisteröidyltä itseltään,
 • rekisteröidyltä kolmannen osapuolen keräämänä tapahtumien yhteydessä,
 • rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla, tai
 • julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojen säilytysaika
Pääasiallisesti henkilötietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa.

Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän tai sen tietoja säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU-/ETA-alueella. Verkkosivuston palveluja voivat tarjota toimittajat, alihankkijat tai konserniin kuuluvat yritykset, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Henkilötietojasi saatetaan sen vuoksi siirtää muihin kuin EU-/ETA-maihin. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Teemme tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävällä tietosuojatasolla, joka on verrattavissa EU-/ETA-maissa tarjottavaan tietosuojan tasoon tai vastaa sitä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, joko käymällä henkilökohtaisesti tämän luona, tai lähettämällä allekirjoitetun kirjeen tai vastaavalla tavalla varmennetun asiakirjan, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Tietosuojaselosteen päivitykset
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 15.2.2021.